”Arbetsmiljö – ett nödvändigt gott”

Genom att samarbeta där vi är bra på olika saker kan vi tillsammans jobba för en bra arbetsmiljö ur flera perspektiv.

Om Kerstin Karlsson 

Arbetsmiljö – ett nödvändigt gott, det är min mission i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Jag har under drygt 10 år arbetat inom företagshälsovården, sedan 2018 driver jag eget företag. Från och med 2022 är jag inte bara arbetsmiljöingenjör, utan jag har också certifierats som yrkeshygieniker. Jag utgår från Söderköping i Östergötland men åtar mig uppdrag inom hela landet.

Som arbetsmiljöingenjör är arbetsfältet brett med allt från yrkeshygieniska mätningar till att medverka vid riskbedömningar och hålla utbildningar. Med min breda ingång via företagshälsovården och då jag även i mitt tidigare yrkesliv varit ute på många företag i olika bransher och verksamheter har jag en samlad erfarenhet av hur arbetsplatser kan se ut. Riskerna som finns kan skilja mellan olika bransher och företag men det gemensamma är att kunna jobba för att minska dem. De ”hårda” frågorna utesluter inte de ”mjuka” frågorna och vice versa.

Jag är med i flera nätverk, fortbildar mig kontinuerlig för att vara uppdaterad inom området och har nära kontakt med experter, inte minst Arbets- och miljömedicin.


”Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.” - Arbetsmiljöverket

Se-förstå-ändra-kontrollera – ett sätt att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet både vad gäller lagstiftning, riskbedömningar och mätningar